Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r. o godz. 11:30 – zostaną podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – listy będą umieszczone na tablicach informacyjnych w budynku szkoły oraz w systemie elektronicznym VULCAN.

Oddział / Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania
(1Asp) [O] pol-hist-wos (ang-niem*,ros*,fra*) / 161,15
(1Bsp) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 166,00
(1Csp) [O] biol-chem-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 167,65
(1Ag) [O] pol-hist-wos (ang-niem*,ros*,fra*) / 145,00
(1Bg) [O] mat-geogr-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 161,40
(1Cg) [O] biol-chem (ang-niem*,ros*,fra*) / 158,20
(1Dg) [O] geogr-wos-ang (ang-niem*,ros*,fra*) / 143,60

Przypominamy od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 !!!
Potwierdzanie woli przyjęcia:
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
KWESTIONARIUSZ UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATA

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 lipca do godz. 12.00.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content