Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021

22 lipca 2021 r. o godz. 8:00 – Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy będą umieszczone tylko na tablicach informacyjnych w budynku szkoły.

Przypominamy – potwierdzanie woli przyjęcia – od 23 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 15.00 !!!

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum składają:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, PESEL);
  • Kartę zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021 do godz. 14.00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczbę wolnych miejsc.

Skip to content