Dokumenty Szkoły

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Standardy Ochrony Małoletnich w LO im. T. Zana w Pruszkowie

INSTYTUCJE POMOCOWE I TELEFONY ZAUFANA

Przedmiotowe Zasady Oceniania: język polski; matematyka; biologia; chemia; fizykageografiahistoriawiedza o społeczeństwie; historia i teraźniejszość;  języki obce; informatyka; podstawy przedsiębiorczości; edb; plastyka; wychowanie fizyczne; religia.

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie na lata 2018 – 2021.

Librus e-Usprawiedliwienia – instrukcja.

Procedura zwalniania z nauki drugiego języka obcego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Procedura zwalniania ucznia z zajęć/ćwiczeń wychowania fizycznego  w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

Procedura rezygnacji i zwalniania ucznia z zajęć religii/etyki/wdż w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły.

Jednorazowe upoważnienie do odbioru: świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego* / świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu maturalnego* / aneksu do świadectwa dojrzałości *.

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2015 – 2020.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Reforma oświaty 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów.

Procedura organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

Skip to content