Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

REKRUTACJA ZASADNICZA

23.07. 2021: 8:00 – 16:00

26.07. – 29.07.2021: 8:00 – 16:00

30.07.2021: 8:00 – 15:00

Potwierdzanie woli przyjęcia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum składają:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, PESEL);
  • Kartę zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wyżej wymienione dokumenty na holu na parterze.

Skip to content