Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Psycholog

p. Anna Marasek amarasek@zan.pruszkow.pl

 (22) 758-77-35 wew. 17 (pokój II/01, II piętro)

poniedziałek8:00 – 12:45
wtorek9:00 – 14:30
środa8:00 – 13:30
(8:55 – 9:40 oraz 12:45 – 13:30 – zajęcia indywidualne)
czwartek8:00 – 13:30
piątek10:00 – 14:15
(8:00 – 10:00 oraz 12:45 – 13:30 – zajęcia indywidualne)

Pedagog

p. Elżbieta Gałka egalka@zan.pruszkow.pl

(22) 758-77-35 wew. 17 (pokój II/01, II piętro)

poniedziałek9:50 – 14:35
wtorek8:30 – 15:00
(12:45 – 13:30 oraz 13:45 – 14:30 – zajęcia indywidualne)
środa8:30 – 14:30
(10:55 – 11:40 oraz 13:45 – 14:30 – zajęcia indywidualne)
czwartek8:30 – 13:30
piątek8:15 – 11:00


Doradca zawodowy

p. Anna Marasek amarasek@zan.pruszkow.pl

 (22) 758-77-35 wew. 17 (pokój II/01, II piętro)

poniedziałek8:00 – 12:45
wtorek9:00 – 14:30
środa8:00 – 13:30
(8:55 – 9:40 oraz 12:45 – 13:30 – zajęcia indywidualne)
czwartek8:00 – 13:30
piątek10:00 – 14:15
(8:00 – 10:00 oraz 12:45 – 13:30 – zajęcia indywidualne)

Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków
Otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
tel.: (22) 758-68-29  fax: (22) 758-68-24
e-mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl
www: https://pruszkowporadnia.pl/

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669).

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie i nieodpłatnie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – konsultacji z nauczycielami przedmiotów;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń/prelekcji. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści.

Czas trwania pomocy:

 • okres udzielania pomocy p-p ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, wychowawcą, specjalistami, rodzicami i uczniami;
 • uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Publikacje:

Skip to content