Menu

Stypendia i pomoc materialna

  • Stypendia – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Stypendia i programy wspierające – Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  • Stypendium Starosty Pruszkowskiego.
  • Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pruszków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.
  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica. Ww. zdarzenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Mają one zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można ich traktować jako katalogu zamkniętego. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć nie później niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.