Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej
Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Wstęp
Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.zan.pruszkow.pl.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2021-01-28

W Liceum dla strony www.zan.pruszkow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/),
z którego wynika, że strona internetowa www.zan.pruszkow.pl spełnia wymagania w 99,33 %.
Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Daty publikacji i aktualizacji
• Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
• brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
• brak mapy serwisu;

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli moją Państwo jakieś uwagi albo komentarze prosimy o kontakt.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
• HTML 5
• WCAG 2.0

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Ułatwienia na stronie www.zan.pruszkow.pl
• zmiana rozmiaru czcionki (zmniejsz/zwiększ);
• skala szarości;
• wysoki kontrast;
• negatywny kontrast;
• jasne tło;
• podkreślenie odnośników;
• czytelna czcionka: resetuje osadzone czcionki;
• dostosowany pasek narzędzi jest również w pełni kompatybilny z urządzeniami mobilnymi;

Skróty klawiaturowe:
Domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej, „Enter” uaktywnia odnośnik i przyciski. Świadomie zrezygnowano z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Zawadka
• E-mail: sekretariat@zan.pruszkow.pl
• Telefon: +48 22 758 77 35

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
• Adres: ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków
• E-mail: dyrektor@zan.pruszkow.pl
• Telefon: +48 22 758 77 35
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
• Budynek szkoły jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
• Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Obrońców Pokoju. Przed wejściem znajduje się jedno miejsca postojowe ogólnodostępne dla samochodów oznaczone kolorem niebieskim, z którego korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Wejście główne umożliwia podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami/osób z niepełnosprawnościami.
• Szkoła dysponuje windą, co umożliwia dostęp do wyższych kondygnacji osobom o ograniczonej mobilności. W strefie obsługi klienta przy wejściu A znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
• W budynku szkoły toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.
• Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content